REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ETNOLAND, prowadzonego pod adresem www.etnoland.pl  (zwanego dalej „sklep internetowy”).  Właścicielem Sklepu internetowego jest:

ETNOLAND- RENATA PRZYBYTEK
ul. Kozia 7/14
43-300 Bielsko-Biała,
NIP: 5472036663
REGON: 242976890
e-mail: przybytek.renata@gmail.com
rachunek bankowy: 08 1050 1070 1000 0090 7786 0592 

2. Znaczenie pojęć użytych w niniejszym regulaminie.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem:  „etnoland.pl”
Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego „etnoland.pl”

Klient/Kupujący - osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego.
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. W przypadku dokonania Zamówienia, stroną umowy sprzedaży zawartej z Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel firmy Etnoland.

4. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
5. W celu poprawnego złożenia zamówienia niezbędne jest:
a) urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych, wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
b) posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze.
6. Dostępność towarów będzie  aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
7. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
8. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
9. Kontakt mailowy ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00 pod numerem telefonu 506 385 502 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta), pod adresem e-mail: przybytek.renata@gmail.com, oraz przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
10. Na chwilę obecną firma Etnoland prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).

II DANE OSOBOWE

1.Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych
2. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji zamówienia.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.
7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności na stronie Sklepu internetowego.

II SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie może być złożone, wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
3. Składanie Zamówień na towary prezentowane w Sklepie internetowym możliwe jest  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację), lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz ich brak może uniemożliwić realizację usługi przez Sklep internetowy. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.
5. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być aktualne oraz zgodne z prawdą. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
8. Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: przybytek.renata@gmail.com

III CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, lub wprowadzania w nich zmian. Zamówienia dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:

a)      Płatności internetowe za pośrednictwem serwisu

b)      Bezpośredni przelew na konto bankowe: 08 1050 1070 1000 0090 7786 0592 i podanie w tytule przelewu numeru zamówienia

c)       Płatność gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty)

IV PARAGONY I FAKTURY

1. Firma Etnoland nie jest podatnikiem VAT.
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (rachunek).
3. Na wyraźne życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury o czym należy poinformować podczas składania zamówienia oraz podać wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia.

V REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Realizacja Zamówienia następuje jedynie po jego uprzednim opłaceniu.
3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5. Osobisty odbiór Towaru jest możliwy po uprzednim ustaleniu (droga mailową bądź telefoniczną) terminu odbioru ze Sprzedającym.
6. Sklep internetowy nie wysyła Towaru za „pobraniem”.
7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, od momentu wysłania do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony Towar.
8. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania Zamówienia może ulec opóźnieniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
9. W przypadku rezygnacji z zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej kwoty za zamówiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, na wskazane przez Klienta konto.
10. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
a) błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub brak potwierdzenia zamówienia;
b) braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia;
c) braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia.

VI ZWROTY (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

1. Na niżej określonych zasadach, Konsumentowi przysługuje prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł on w fizyczne posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz wysłanie go  na adres e-mail: przybytek.renata@gmail.com
3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu Towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres:
Etnoland-Renata Przybytek, ul. Kozia 1/11, 43-300 Bielsko-Biała.
4. Zwrotom nie polegają Towary przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Zamówienia (z wyjątkiem, jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że strony ustalą inaczej.
8. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
9. Zwrot Towaru wysłanego przez Kupującego na adres Sklepu internetowego „za pobraniem” nie będzie przyjmowany.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

VII REKLAMACJE

1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.
2. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)
3. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności Towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie e-maila na adres przybytek.renata@gmail.com. W tytule maila proszę dopisać „REKLAMACJA”.
4.  W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, oraz wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady, wymiany na rzecz wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tychże kosztów.

VIII PRAWA AUTORSKIE

1. Cała zawartość strony internetowej www.etnoland.pl (zdjęcia, opracowania graficzne, teksty, itp.) podlega ochronie prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 roku